Basilej: město muzeí a kontrastů – Basel: city of museums and contrasts

Basilej se nachází na hranici tří států – Švýcarska, Německa a Francie. Pro nás vždy ale byla tranzitním městem – projížděli jsme jí již mnohokrát na našich cestách do Čech a zpátky, anebo za nákupy do Německa. Tentokrát jsme si ji ale vybrali jako cíl našeho výletu, a proto jsme v sobotu v takřka jarním počasí vyrazili poznávat její krásy.
Basel Münster
Basel is located on the border of three countries – Switzerland, Germany and France. But for us it has always been a transit city – we passed it many times on our travels to the Czech Republic and back, or when travel to shopping in Germany. But this time we chose it as a goal of our trip, so since on Saturday was almost spring weather, we set off to explore its beauty.

Od Hlavního vlakového nádraží (které svou venkovní architekturou vzdáleně připomíná to pražské) jsme vyrazili po Elisabethenstrasse do centra města. Kolem nás projížděly zelené tramvaje, které byste podle jejich vzhledu zařadili spíše do jednoho z četných basilejských muzeí. Hned na to první jsme narazili, když jsme přišli na Barfüsserplatz. Zde se v bývalém kostele ze čtrnáctého století (bývalém proto, že byl v 18. století odsvěcen) nachází Historické muzeum. Na prohlídku jsme nešli, jen jsme si v předsálí prohlédli zmenšený model města a venku pak různé kamenné historické artefakty (úlomky kamenných desek, sochy atd.).
From the main train station (which its outdoor architecture is remotely reminiscent of the Prague Main Station) we went down to the city center following Elisabethenstrasse. Green tramways (their appearance rather be classified into one of the many museums in Basel) were passing by. We came across the first when we arrived at the Barfüsserplatz. Here in the former church from the fourteenth century (the former because it was deconsecrated in the 18th century) Historical Museum is to be found. We did not go on tour, we just viewed in the foyer of a scale model of the city and then out various stone historical artifacts (fragments of stone slabs, statues, etc.).

Poté jsme procházeli nákupní třídou Freie strasse, kde jsme se prodírali davy turistů (opět jsem si připadala jako v Praze :)). Volně jsme vydechli až na náměstí Marktplatz, kde se nachází radnice – Rathaus – ze 16. století s výraznou červenou fasádou. Na náměstí byl zrovna trh, a tak jsme procházeli kolem stánků se sýry, uzeninou, květinami, pečivem…no pastva pro oči, chuťové i čichové buňky. 

Then we walked through the local shopping street Freie Strasse, where we walked through the crowds of tourists (again, I felt like in Prague :)). Freely we drew up at the market square, where you can find the town hall – Rathaus – from the 16th century with a distinctive red façade. There was a market at that time on the square, so we walked past the stalls with cheese, sausages, flowers, cakes … feast not olny for our eyes, but also for taste and olfactory cells.

Po chvíli jsme došli k mostu přes řeku Rýn, která dělí Basilej na dvě části Grossbasel a Kleinbasel (Velká a Malá Basilej). My jsme zůstali v té Velké a pokračovali strmou uličkou Rheinsprung a jakoby jsme se najednou ocitli v jiném světě. Daleko od hlučných turistů a všudypřítomných restaurací s předzahrádkami, v tichu malebných uliček s půvabnými středověkými hrázděnými domy, které pak v Martinsgasse vystřídaly velké městské domy s nádvořími.

After a while we came to a bridge over the Rhine River, which divides the city into two parts: Grossbasel and Kleinbasel (Large and Small Basel). We stayed at the Great and continued its steep street called the Rheinsprung and if we suddenly found ourselves in another world. Far from noisy tourists and ubiquitous restaurants with front gardens, in a quiet picturesque streets with charming medieval half-timbered houses, which then gave way large town houses with courtyards on Martinsgasse.
Martinsgasse

Zanedlouho jsme dorazili k Münsteru – velkolepé basilejské katedrále postavené ve třináctém stolení z červeného pískovce.

Soon we arrived at Münster – Basel magnificent cathedral, built in the thirteenth century from red sandstone.

Vzhledem k probíhající mši jsme nemohli obdivovat jeho interiér (kde se mj. nachází hrobka renesančního humanisty Erasma Rotterdamského), a tak jsme jej obešli dokola. Nejdřív jsme ocitli na otevřené baště Pfalz, kde jsme mohli sledovat jeden z tradičních lanových přívozů, jak brázdí řeku Rýn a veze místní nebo turisty od jednoho břehu ke druhému. 

Due to the ongoing mass we couldn´t admire its interior (where, among other things, the tomb of Renaissance humanist Erasmus of Rotterdam is to be found), so we only bypassed it around. First we found ourselves on an open bastion Pfalz, where we could see one of the traditional rope ferries as cruising the Rhine River and carrying locals and tourists from one bank to another.

Největším zážitkem pro mě ovšem byla procházka kláštěrními ambity (neboli křížovými chodbami) s nádhernými gotickými lomenými oblouky, které obklopují jižní stranu katedrály. Na tomto místě, které doslova láká k rozjímání, jsme naše putování Basilejí ukončili.

The highlight for me, however, was the monastic cloister walk (or cross corridors) with magnificent Gothic pointed arches that surround the south side of the cathedral. At this point, that literally invites to contemplation, we ended our journey in Basel.

Jak jsem psala v nadpisu, Basilej je město muzeí, vždyť posuďte sami: kromě Historického muzea zde na vcelku malém prostoru historického centra najdete například Muzeum antiky, Muzeum hudby, Muzeum architektury, Přírodopisné muzeum, Muzeum umění a Muzeum současného umění, Muzeum papíru, Muzeum domečků pro panenky, Muzeum farmacie, Židovské muzeum, Muzeum Jeana Tinguelyho… Ráda bych aspoň některé z těchto muzeí navštívila, ale se třemi malými dětmi to bohužel nejde (co jsem se doslechla, děti jsou ve švýcarských muzeích něco jako třídní nepřítel 🙁 )

As I wrote in the title, Basel is a city of museums, judge for yourself: besides the Historical Museum you here in quite a small area of the historic center you can find also the Museum of Antiquity, Music Museum, Museum of Architecture, Natural History Museum, Museum of Art and the Museum of Contemporary Art, Paper Museum, Museum of Doll houses, Pharmacy Museum, Jewish Museum, Museum Jean Tinguely … I would like to visit at least some of these museums, but with three small children it is unfortunately not possible (what I heard, children are in Swiss museums like the arch-enemy 🙁 )

A proč mi Basilej připadala jako město kontrastů? Na jednu stranu byla velmi hlučná (za což můžou tramvaje, turisté, hlasitá hudba z obchodů), na druhou stranu velmi tichá (v zejména v takřka liduprázdných středověkých uličkách); Basilej je moderní i historická, konzervativní i trendy a nekonformní. A proto určitě stojí za návštěvu!

And why Basel seemed to me as a city of contrasts? On one side it was very noisy (all this noise was caused by trams, tourists, loud music from stores), on the other hand very silent (in particular in the almost deserted mediaeval streets); Basel is both modern and historic, conservative and trendy and nonconformist. And therefore definitely worth a visit!

Basel SBB
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohly líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Pinterest, Bloglovin and Instagram.

And of course I look forward to reading all you comments.

Basilej: město muzeí a kontrastů
Adelboden – lyžování pro malé i velké

Podobné články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Menu