How to see Rome in 2 days – Řím: co vidět za 2 dny

 ČEŠTINA      ENGLISH

Je to přesně 5 let, kdy jsme si s manželem udělali výlet do Říma. Tehdy bylo na cestě naše druhé dítko a my jsme si říkali, že si musíme ještě trošku užít cestování, protože se dvěma dětmi už tak moc cestovat nebudeme. Ó, jak jsme se tenkrát mýlili! 🙂 Každopádně “Večné město” je ideální místo, kde strávit prodloužený víkend. Takže v dnešním příspěvku vám přináším průvodce Římem, aneb jak vidět Řím za dva dny.

Navštívili jsme už několik evropských metropolí a větších měst, ale musím říct, že Řím je úplně jiný. Kde jinde můžete vidět antické památky přímo uprostřed města? Samozřejmě tady můžete strávit více než dva dny, a stále bude co obdivovat. 

My jsme naši mini dovolenou pojali jako putování po stopách dvou mých oblíbených autorů: Dana Browna a jeho knihy Andělé a démoni (vzpomínáte: unesení kardinálové, fontány, čtyři živly atd.) a Lindsey Davisové a jejího hrdiny Marca Didia Falca. 

Podvečerní procházka

Přiletěli jsme do Říma v odpoledních hodinách, takže poté, co jsme se dostali na místo našeho ubytování (více o tom níže) a po krátkém odpočinku jsme se vydali na večerní procházku ulicemi. Myslím, že to je dobrý způsob, jak se zorientovat v novém městě a nasát jeho atmosféru.

1. DEN

Vatikánská muzea

Chcete-li navštívit Vatikán a Vatikánská muzea, kupte si vstupenky on-line (odkaz zde), abyste se vyhnuli čekání v dlouhé frontě (a ušetřili svůj drahocenný čas). Ve Vatikánských muzeích jsem mohla obdivovat umělecká díla, o kterých jsem se učila v hodinách dějin umění.
Mramorové sousoší Laokoón a jeho synové
Rafael Santi: Aténská škola

Vrcholem návštěvy Vatikánských muzeí je dozajista návštěva Sixtinské kaple, kde můžete vidět velkolepé fresky Michelangela (hlavně stropní fresky a freska Posledního soudu nad hlavním oltářem) a dalších renesančních umělců. Můžete také poslat pohlednici z vatikánské pošty – a potom ji najdete doma jako suvenýr z vaší návštěvy Vatikánu.

Bazilika svatého Petra

Bazilika svatého Petra je největší křesťanský chrám na světě. Jako v každém kostele byste měli mít i při jeho návštěvě na paměti, jak se obléci – doporučeno je mít zahalená ramena a kolena. Uvnitř baziliky můžete také najít nespočet nádherných uměleckých děl, zejména bych vyzvedla mramorové sousoší Pieta od Michelangela a bronzový baldachýn od Berniniho nad hlavním (papežským) oltářem. Přímo pod ním se nachází hrob svatého Petra.
Je možné dostat se i do kupole chrámu (dalšího Michelangelova mistrovského díla), my jsme ale této možnosti nevyužili.
Mmch. víte, proč je místo zasvěceno právě svatému Petrovi? Nejenom proto, že se tady nachází jeho hrob, ale protože v dobách vlády císaře Nera se v těchto místech nacházelo Neronovo závodiště, kde byl svatý Petr ukřižován.
Pohled na baziliku od Andělského hradu

Svatopetrské náměstí


Velkolepé náměstí, na kterém se nachází obelisk z původního Neronova závodiště a dvě fontány, lemuje ze dvou stran sloupová kolonáda, která je opět dílem Berniniho. Při návštěvě jsem si vybavila informaci z hodin dějin umění, že čtyři řady sloupů jsou důmyslně rozmístěny tak, že když se podíváte z určitého úhlu, vidíte pouze jednu řadu sloupů. Geniální, že?

Vidíte čtyři řady sloupů, anebo jen jednu?

Řím jsme navštívili týden před Velikonocemi, takže přípravy na tyto svátky, a zejména na papežovo slavnostní požehnání byly na náměstí v plném proudu. V pozadí pod trojúhelníkovým průčelím můžete vidět balkón, ze kterého hlava katolické církve pronáší své poselství “Urbi et Orbi”.

Asi víte, že nedílnou součástí Vatikánu, je i známá Švýcarská garda, která zastává funkci vatikánské armády. Na fotce vojáci v typických modrožlutých renesančních uniformách.

Castel Sant’Angelo (Andělský hrad)

Původně bylo na tomto místě mauzoleum římského císaře Hadriana, dnešní podobu získal hrad nejspíš v 10. století. Za dobu své existence sloužil zejména jako pevnost, ale i jako vězení papežů a jiných významných vězňů.
Andělský hrad a všudypřítomní prodavači falešných značkových kabelek
Na Vatikán je Andělský hrad napojen bezpečnostní chodbou, která vede po vatikánských hradbách (určitě si na ni z filmu pamatujete :)).
Vatikánské hradby s bezpečnostní chodbou vpravo
Socha anděla na vrcholu hradu

Ke hradu (anebo od něj směrem do centra města) se dostanete procházkou po Andělském mostě. Ten zdobí dvě řady soch andělů od Berniniho a jeho žáků.

Piazza Navona


Jedno z největších náměstí v Římě stojí na místě bývalého antického závodiště a nachází se tady tři nádherné fontány (asi nebudete překvapeni, když řeknu, že jedna z nich je od Berniniho, že? ;)). Uprostřed náměstí je barokní kostel Sv. Anežky, v jehož útrobách jsou zbytky původního chrámu a závodiště.
Podvečerní atmosféra na náměstí. V pozadí Berniniho kašna s obeliskem.

Po Římě jsme se pohybovali až na výjimky (a tou byla cesta metrem k Vatikánským muzeím) pěšky, takže jsme první den ještě při našem návratu do našeho přechodného bydliště viděli ještě další zajímavá místa:

Tiberský ostrov 

Jediný ostrov na řece Tiber v Římě, s městem jej spojují dva mosty, přičemž most Ponte Fabricius je nejstarším v Římě.
Most vlevo je nejstarší most v Římě

Marcellovo divadlo

Jediné antické divadlo, které se v Římě dochovalo, bylo modelem při stavbě Kolosea. Na fotce můžete vidět vnější část polokruhové konstrukce.

Kapitolská vlčice

Kopie bronzové sochy vlčice s Romulem a Remem se nachází na Kapitolském pahorku. O tom vám ale povím více v příštím příspěvku, ve kterém vám popíšu, jak jsme strávil druhý den v Římě.
Jestliže náš první den v Římě byl zasvěcen křesťanským památkám a putování po stopách filmu Andělé a démoni, náš druhý den byl věnován více antickým památkám. Takže malá ochutnávka toho, co se dočtete příště:
Forum Romanum

Ubytování

Neudělejte stejnou chybu jako my a pozorně si přečtěte recenze a podívejte se na obrázky dříve, než si zarezervujete nějaké ubytování. I když nás majitel vyzvednul na letišti a zavezl nás přímo do místa našeho ubytování (což bylo ohromné plus a navíc v ceně), skončili jsme v suterénním bytě s malými okny pod stropem vedoucí do ulice, takže jsme mohli vidět nohy kolemjdoucích. Na druhou stranu, ulice to byla vcelku klidná, a jak jsem zmínila, v dostupné vzdálenosti od památek, které jsme chtěli navštívit.
Pokud si chcete přečíst druhou část tohoto průvodce, staňte se mým pravidelným čtenářem blogu a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂

Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.

Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.

A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

It is exactly five years since me and my husband made a trip to Rome. Then it was our second child on the way we thought that we could still enjoy a bit of traveling because with two kids would be impossible to travel so much. Oh, how wrong we were back then! 🙂 Anyway, the “Eternal City” is the ideal place where to spend a long weekend and in my today´s blog post you can read how to see Rome in 2 days.

We´ve visited several of European capitals and bigger cities, but Rome is totally different – where else you can admire ancient ruins in the middle of the city? Of course, you could easily spend more than two days in Rome and you´ll still have plenty of things to admire. 

Out visit was kind of themed: “in the footsteps” of Dan Brown and his book Angels and Demons (Do you remember? Kidnapped cardinals, 4 elements?) and my favorite writer Lindsey Davis and her Marcus Didius Falco series.

Early evening walk

We arrived in Rome in the afternoon, so after getting to our place of accommodation (more about it bellow) and taking short rest, we set out on our evening walk through the streets. I think taking a walk is a good way how to orientate yourself in a new city and get to know a different atmosphere.

DAY 1

Vatican Museums

If you want to visit the Vatican and Museums, buy your tickets online (link here) to avoid waiting in a long queue (and to save your precious time). In the Vatican Museum, I could admire the pieces of artwork, which I learned in my school art history classes. 
The marble statue of Laocoön and His Sons
Raphael Santi: The School of Athens

The highlight of a visit to the Museum is the Sistine Chapel with Michelangelo’s ceiling frescoes and the fresco of The Last Judgement on the main altar. You can also send a letter from the Vatican’s post office – while being back home you can keep this souvenir from visiting the Vatican.

St. Peter´s Basilica 

Since it´s the largest Christian church in the world, don´t forget to dress modestly – hide your shoulders and knees (recommended in all churches). Inside the basilica, you can also find lots of beautiful artwork, e.g. the marble sculpture of Pietà by Michelangelo or the St. Peter´s bronze baldachin by Bernini over the high (or Papal) altar of the basilica. The ancient tomb of St. Peter´s is directly below the altar. 
We haven´t climbed the cupola, another of Michelangelo´s masterpieces. And by the way: do you know why this Basilica got its name?  Not only because you can find here the tomb of St. Peter, but during the reign of Emperor Nero there was a Nero racecourse where St. Peter was crucified.
View of the St.Peter´s Basilica from Castel Sant´Angelo

St. Peter´s Square

On this magnificent square that is bordered on two sides by the pillared colonnade (which is again the work of Bernini) you can find the original obelisk from Nero’s racecourse and two fountains,  During the visit, I remembered the information from the hours of art history that four rows of pillars are ingeniously spaced so that when you look from a certain angle, you see only one row of columns. Ingenious, is not it?
Can you see four row of pillars or only one?
We visited Rome the week before Easter, so preparing for the holidays, and especially for the pope’s blessing ceremony on the square were in full swing. In the background, under a triangular facade, you can see the balcony from which the head of the Catholic Church delivers his message “Urbi et Orbi”.
You probably know that an integral part of the Vatican is the Swiss Guard who holds the office of the Vatican army. In the photo, you can see soldiers in typically yellow-blue Renaissance uniforms.

Castel Sant’Angelo

Originally, there was a mausoleum of the Roman emperor Hadrian at this place and the today’s appearance got the castle probably in the 10th century. During its existence, it served mainly as a fortress, but also as a prison for popes and other “prominent” prisoners.
Castel Sant’Angelo and omnipresent sellers of fake handbags
Castel Sant’Angelo connected with the Vatican with a safety corridor, which runs along the walls of the Vatican (remember it from the movie? :)).
The corridor on the right side on the Vatican walls
The statue of an angel on the top of the castle
You can walk to the castle (or away from it towards the city center) along Ponte Sant’Angelo. It is decorated with two rows of statues of angels by Bernini and his pupils.

Piazza Navona


One of the biggest squares in Rome, that stands on the former site of the ancient racecourse, that´s Piazza Navona. Also here you can find three wonderful fountains (you probably won´t be surprised when I say that one of them is by Bernini, huh?;)) In the middle of the square there is the baroque church of St. Agnes and in its basement, you can see the remnants of the original temple and the racecourse.
Evening atmosphere on the Piazza Navona. In the background Bernini’s fountain with the obelisk.

With few exceptions (taking the metro to get to the Vatican Museums) we mostly walked in Rome, so on the first day on our walk back to our temporary residence, we saw few more interesting places:

Tiber Island

The only island on the River Tiber in Rome, that is joined by two bridges with the – and the Ponte Fabricius is the oldest bridge in Rome.
The bridge on the left is the oldest one in Rome

Theatre of Marcellus

The only still existent ancient theater in Rome was a model in building the Colosseum. On the picture, you can see the outer part of the semicircular structure.

Capitoline Wolf

The copy of the bronze statue of the she-wolf with Romulus and Remus is located on the Capitoline hill. But I’ll tell you about that more in my next post, which will describe how we spent the second day in Rome.
If our first day in Rome was dedicated to Christian monuments and the journey through the Angels and Demons movie, our second day was devoted to more ancient monuments. So small taste of what you will read next:
Forum Romanum

Accommodation

Don´t do the same mistake like we did and read the reviews and look at the pictures. Although the owner picked us up at the airport and drove us directly to the place of accommodation, it turned out to be a dark souterrain flat with small windows under the ceiling leading to the street so we could see the feet of passer-bys. Fortunately, the street wasn´t so busy and as I mentioned before, within a reasonable distance of the sights that we wanted to visit.
If you want to read the second part of this travel guide please sign up for my blog in the top right-hand corner of this page. Thank you 🙂
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin, and Instagram.
And of course, I look forward to reading all your comments.

Kategorie příspěvku: cestování
Řím: co vidět za 2 dny (1.část)
Rodinný průvodce po Sensoriu

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

 • Italy is on our list of places to visit within the next couple years. Headed to Iceland,Ireland and England this year. We take a year off and plan a big trip again. Nice to read about Rome and some of the places needed to see.

  Odpovědět
 • I was in Rome many years ago. I felt I didnt get to see all. This is such a great guide. I have to use it when I go back to Rome one day. Thank you for this 😀

  Odpovědět
 • Wow, you must have been on your feet pretty much the whole two days, you got to see so much!
  And how lucky were you to have that beautiful weather, gorgeous!
  Thank you for sharing, I've never been to Rome. I am such a poor European traveler…

  Odpovědět
 • Rome is magnificent! When my parents visited us last year in the summer, we were there for 4 days, but realized that Rome needs a month if not more! who has that luxury though? A city I'd love to go back to learn more about its culture.I'm so impressed you have managed to cover so much in 1 day! Looking forward reading part 2!

  Odpovědět
 • Wow, I´d also love take a year off and travel! Hope you´ll enjoy your big trip Candare! And let me then know how did you like Rome 😉

  Odpovědět
 • Thank you Vibeke! I´m now writing the second part of my guide and hoping to go back to Rome one day too!

  Odpovědět
 • It was definitely lots of walking (and I was 5 months pregnant :)), but the beautiful city charged my batteries very quickly 🙂

  Odpovědět
 • Thank you Shinta! There are definitely lots of places in Rome we haven´t managed to visit – therefore I´d love to go back to Rome one day too!

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Ženeva bez dětí a (skoro) zdarma

summer holiday switzerland

8 důvodů, proč vyrazit na dovolenou do Švýcarska

Výlet do Zermattu: Vidět Matterhorn a zemřít

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM