How to see Rome in 2 days (Part 2) – Řím: co vidět za 2 dny (2.část)

 ČEŠTINA      ENGLISH

Vítejte u druhé části mého průvodce po Římě (pokud jste nečetli první část, odkaz je tady). Náš první den byl více méně věnován renesančnímu umění, kdežto náš druhý den byl zasvěcen antickým památkám a dalším zajímavým místům Říma. Není pochyb o tom, že Věčné město je plné krásných a nadčasových památek, takže se s pomocí mého průvodce vydejte na jeho prohlídku.

Koloseum

Náš druhý den jsme začali návštěvou Kolosea, což je největší amfiteátr na světě a sloužil jako aréna pro gladiátorské hry. Tato gigantická třípatrová budova s oválným půdorysem byla postavena v 1. století našeho letopčtu za vlády císaře Vespasian z dynastie Flaviovců (jeho jméno asi nemusím představovat milovníkům knih Lindsey Davisové :))
Když si nekoupíte lístky dopředu přes internet (společný pro Koloseum, Palatin a Forum Romanum), buďte připraveni na to, že si postojíte v pěkné frontě.

Konstantinův oblouk

Konstantinův oblouk určitě neminete, protože tento největší triumfální oblouk v Římě se nachází v těsné blízkosti Kolosea.

Palatin

Jen kousek od Kolosea, na Palatinském pahorku najdete ruiny velkých vil, které byly obývány bohatými římskými patricijskými rodinami, stejně jako císaři. V mých myšlenkách jsem si tady promítala mého oblíbeného literárního hrdinu Marka Didia Falka, který musel hodněkrát zdolat Palatin při svých dobrodružstvích.
Užijte si procházku po nádherných zahradách, kterými si můžete snadno dostat na Forum Romanum.

Forum Romanum

Nádherné místo k prozkoumávání, tak si udělejte čas na procházku mezi starověkými vykopávkami. Během starověku bylo toto místo politickým, právním a náboženským centrem Římské říše.
Forum Romanum je jedinečný komplex antických vykopávek, kde nacházely jak chrámy (Romulův, bohyně Vesty, Julia Caesara, Kastora a Polluxe), oblouky (Titův, Augustův, Septima Severa), ale třeba také Kurie, což bylo místo, kde se scházel římský senát.

Kapitol


Na naší procházce směrem ke Kapitolskému pahorku jsme míjeli monument Altare della Patria (také známý jako Vittoriano), který byl postaven na počest prvního krále sjednocené Itálie – Viktora Emmanuela. Protože to bylo poledne, mohli bychom sledovat výměnu stráží v přední části této národní kulturní památky.
Ale zpět k Kapitolskému pahorku, což je další z římských pahorků. Mimochodem, věděli jste, že existuje sedm z nich, které tvoří srdce města Říma? Kromě Kapitolu existují také: Palatin (viz výše), Aventin, Caelian, Esquilin, Kvirinál a Viminál.
Nahoře na Kapitolu se nachází Kapitolská muzea, ty jsme ale nenavštívili a radši jsme si dali capuccino na terase s výhledem na Řím.
Kopie bronzové sochy Marka Aurelia

Pantheon

Pantheon je jediná stavba z řecko-římském světa, která zůstala téměř beze změny, a to díky tomu, že byla transformována do křesťanského kostela (a tudíž se tady neplatí žádné vstupné :)). Ale z jeho přední strany není pochyb o tom, že kdysi byla římská stavba – viz trojúhelníkové průčelí a antické sloupy.
Kruhový průměr budovy je stejný jako jeho výška. Na vrcholu dokonale navržené kupole (bez jakýchkoliv podpěr) je otvor, kterým se dovnitř dostává sluneční světlo, které osvětluje interiér.
Uvnitř Pantheonu najdete hrobky významných osobností své doby, mimo jiné třeba krále Umberta, anebo známého renesančního umělce Rafaela.
Rafaelova hrobka

Fontána di Trevi

Ani ne deset minut chůze od Pantheonu se nachází Fontána di Trevi, asi nejznámější fontána na světě. Legenda praví, že kdo do ní hodí minci, jednou se do Říma vrátí.

Piazza del Popolo

Od Fontány di Trevi jsme se vydali nákupní třídou Via del Corso  na náměstí Piazza del Popolo, kde se nachází druhý největší římský obelisk. Tady jsme se chtěli podívat dovnitř kostela Santa Maria del Popolo, abychom viděli kapli Chigi navrženou Rafaelem (opět něco z knihy Andělé a Démoni :)), ale kaple byla bohužel právě rekonstruována.

Španělské schody

Toto místo bylo (stejně jako náměstíčko před Fontánou di Trevi) poněkud přelidněno, takže pokud se chcete posadit a dát odpočinout bolavým nohám, najděte si raději jiné místo.
Na vrcholu schodů se nachází majestátní kostel Santissima Trinità dei Monti, před kterým se tyčí další obelisk (všimli jste si, že Řím je město plné obelisků?)

San Giovanni in Laterano


Toto byl náš poslední turistický cíl v Římě. Vzhledem k tomu, že se nachází trochu dál od centra města, jeli jsme sem metrem (trasa A). San Giovanni in Laterano je hodnostně nejvyšší kostel katolické církve.
Uvnitř kostela můžete obdivovat nádherné fresky, reliéfy, stropy, anebo gotický papežský oltář s baldachýnem.

Kde se najíst

Pizza, pasta, gelati – pizza, těstoviny, zmrzlina – to je mantra, kterou si můžete opakovat v celé Itálii 🙂 Během našeho pobytu jsme měli vlastní snídani, ale při našich procházkách městem jsme si vždycky někde koupili kouskek pizzy. Jednou jsme si zašli na oběd v blízkosti Piazza Navona, kde téměř každá restaurace nabízí turistické menu. Jednou jsme si také dopřáli večeři v (pro nás) lepší restauraci. A samozřejmě jsme měli spoustu zmrzliny – i v této Gelaterii Fassi v blízkosti nádraží Termini, kde můžete sednout na autobus, který vás odveze na letiště.
A co vy? Byli jste někdy v Římě? Pokud ano, přidali byste nějaké místo do mého průvodce? Pokud ho teprve plánujete navštívit, potom doufám, že jste v mém průvodci našli spoustu užitečných informací.

Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂

Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.

A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!


Welcome to part two of my Rome travel guide (if you didn´t read Part 1, here is the link). Our first day in Rome was more or less a religious experience, the second day we focused more on ancient ruins and other interesting parts of Rome. There is no doubt, that the Eternal City is a full of the world´s most beautiful and timeless sights, so join me and follow my guide.

The Colosseum

We started our second day by visiting the Colosseum, which is the largest amphitheater in the world and served as an arena for gladiatorial games. This gigantic three-story building with an oval layout was built in the 1st-century AD during the reign of emperor Vespasian of the Flavian dynasty (whose name I don´t have to remind to the lovers of Lindsey Davis´s books :))
If you don´t buy the tickets (combined for the Colosseum, Palatine Hill, and Roman Forum) on-line in advance, be prepare to queue. 

The Arch of Constantine

You can´t miss this one of the largest of Rome´s ancient triumphal arches since it´s standing right next to the Colosseum.

The Palatine Hill

Just a short distance from the Colosseum, on the Palatine Hill you can find the ruins of several large villas which were inhabited by rich Roman patrician families, as well as caesars. In my mind, I projected my favorite literary character Marcus Didius Falco who had to climb the Palatine Hill during his adventures.
Enjoy the walk through the beautiful gardens that can take you easily to the Roman Forum.

The Roman Forum

Beautiful area to explore, so take your time and spend some time walking among the ruins. During the ancient Roman Empire, this was the political, legal and religious center. 
This is a unique complex of ancient ruins of then significant buildings, like temples (The Romulus Temple, The Temple of Julius Caesar, Castor & Pollux etc.), arches (Arch of Titus, Arch of Augustus or Arch of Septimus Severus) and also Curia, which was the place where the gatherings of the Roman Senate were held.


The Capitoline Hill


On our walk towards the Capitoline Hill, we passed the Altare della Patria (or the Vittoriano), that was built in honor the first king of the united Italy – Victor Emmanuel. Since it was midday, we could watch the changing of the guards in front of this national monument. 
But back to the Capitoline Hill, that is another of Roman hills. Btw. did you know that there are 7 of them that form the heart of the city of Rome? Besides the Capitoline, there are also: Palatine (mentioned above), Aventine, Caelian, Esquiline, Quirinal and Viminal.
On the top of this hill, you can find The Capitoline museums, but we only took a cup of cappuccino here on the back terrace with the view of Rome.
A copy of bronze statue of  Emperor Marcus Aurelius

The Pantheon

The Pantheon is the only building from the Graeco-Roman world which has remained almost intact, thanks to the fact that it has been transformed into a Christian church (and therefore there is no entrance fee there :)). But from the front side, there is no doubt it once was a Roman building – see the triangular front and pillars. 

The round diameter of the building is the same as its height. On the top of the perfectly designed cupola (there are no props) is a hole through which comes sunshine that enlightens the interior.

Inside you can find several tombs of once significant people (e.g. king Umberto or the famous renaissance artist Raphael Santi).
Raphael´s tomb

 

Trevi fountain


Only 10 minutes walk from the Pantheon you can find the Trevi fountain. The legend says that if you throw a coin into the fountain, you´ll certainly come back to Rome again.

Piazza del Popolo

From the Trevi fountain, we took a short walk through the vivid street Via del Corso to Piazza del Popolo. In this big square, you can find the second biggest obelisk in Rome. We wanted to peek inside the S. Maria del Popolo church to see the Chigi Chapel designed by Raphael (hello Angels and Demons again :)), but unfortunately, it was under reconstruction.

The Spanish Steps

This place (as well as the piazza where the Trevi fountain is situated) is a bit overcrowded, so if you want to sit down and relax your sore feet, better consider finding another place.
On the top of the Steps, there is a magnificent church of the Santissima Trinità dei Monti and in front of it, you can see another obelisk (this city is full of obelisks, have you noticed?).

San Giovanni in Laterano

This was our last place of interest in Rome. Since it´s situated a bit further from the city center, we took a subway (Line A) to get to this church, which is the highest-ranking church of the Catholic Church.

Inside you can admire beautiful frescoes, reliefs, ceiling or the gothic papal altar with baldachin.

Where to eat

Pizza, pasta, gelato…you can repeat this mantra in whole Italy 🙂 During our stay we had our own breakfast, but during our walks through the city, we bought pieces of pizza here and there, once we went for lunch nearby Piazza Navona, where almost every restaurant offers tourist menu and we also treated ourselves to a dinner in a fancy (for us :)) restaurant :). And of course had plenty of ice – also in this Fassi Gelateria near the Termini station, from where you can get a bus to take you to the airport.
And what about you? Have you been to Rome? Are you planning to go there? Do you think my guide will be useful for the city tour? Would you add any place to my guide? Let me know!

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right-hand corner of this page. Thank you 🙂

I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin, and Instagram.
And of course, I look forward to reading all your comments.

Kategorie příspěvku: cestování
Řím: co vidět za 2 dny (2.část)
FIFA World Football Museum – po českých stopách

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Prohlídka Emirates Stadium – zážitek nejen pro fanoušky Arsenalu

Orange Vélodrome

Orange Vélodrome – stadion Olympique de Marseille

How to see Rome in 2 days – Řím: co vidět za 2 dny

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM